Terms and conditions

Viktigt för alla som vill använda Qvanti och freshX tjänster.

Om våra allmänna villkor

Nedan hittar du våra allmänna villkor. De handlar i stora drag om att:

  • du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet i för all användning av Qvanti-tjänsten och FreshX-plattformen;
  • du måste respektera Qvantis och FreshXs immateriella rättigheter och inte reproducera vår tjänst någon annanstans;
  • du måste ha rätt att lägga upp all information när du skapar annonser i Tjänsten och inte inkludera något som kan vara olagligt;
  • du måste förstå att Qvanti och FreshX har ett begränsat ansvar för Tjänstens tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information; och
  • du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Qvantis webbplats ("Webbplatsen") och i Qvantis samt freshXs applikation för mobiltelefoner ("Appen") samt övriga villkor som Qvanti och freshX i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Qvantis och freshXs tjänster på Webbplatsen och i Appen (gemensamt definierade som "Tjänsterna" eller enskilt som "Tjänsten").

Genom att använda Tjänsterna på Webbplatsen och i Appen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.

Qvanti förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen och i Appen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Appen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen och i Appen.

För att ingå avtal om Tjänsten och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsten tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Qvanti/freshX tillhandahållna villkor och/eller tillämplig lag. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Qvanti förbehåller sig även rätten, att efter eget gottfinnande, stänga av användare som använder Tjänsten i strid med de Allmänna Villkoren, tillämplig lag eller på ett sätt som annars framstår som oacceptabelt för Qvanti.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens och Appens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen och i Appen Qvantis och freshXs skyddade egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Appen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Qvanti.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som "förflyttar" läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Qvanti och eller freshX som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Qvantis och eller freshXs immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Ansvar

Qvanti garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Qvantis kontroll och Qvanti ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. freshX kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen eller Appen och dess innehåll.

Qvanti ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda artiklar eller tjänster eller på felaktig information.

Du som användare ansvarar för att dina registrerade uppgifter är korrekta och de överensstämmer med motsvarande folkbokförda uppgifter. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

Relationen mellan användare

Qvanti eller freshX är inte part i avtalet mellan användare och leverantör. Qvanti eller freshX har således inget ansvar eller någon ersättningsskyldighet gentemot Tjänstens användare för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Qvanti och freshX skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Qvanti och freshX behandlar dina personuppgifter i enlighet med Qvantis vid var tid gällande Integritetspolicy.

Ångerrätt

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. Dock begränsar inte detta eventuella ändringar du kan vilja göra av de tjänster som annonserats och som ska utföras mellan användare av Tjänsten.

Kontaktuppgifter

Qvanti AB, Västra Hamngatan 9, 411 17 Göteborg, SVERIGE eller info@qvanti.se

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterat den 28 oktober 2019